Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

EPIK vana koduleht on kättesaadav aadressil:

Uudised

Võrdõigusvoliniku kantselei

Pressiteade
24. märts 2015

Puuetega inimeste õiguste nõunikuna alustab tööd Tiia Tamm

Tänasest alustab võrdõigusvoliniku puuetega inimeste õiguste nõunikuna tööd Tiia Tamm.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on Eestis vaja veel palju teha, et saaksime öelda, et puuetega inimestel on ühiskonnas võrdsed võimalused ja nende õigused on kaitstud. „Puuetega inimeste seast vaid väike osa on hõivatud tööga, samuti on erivajadusega inimeste ligipääs haridusele, töökohtadele, avalikule ruumile ja teenustele tihti raskendatud või puudulik,“ ütles Sepper.

„Mul on hea meel, et võrdõigusvolinikul on sellest aastat võimalik senisest märksa enam panustada puuetega inimeste võrdse kohtlemise edendamisse.“ Loe edasi »

Võrdõigusvoliniku kantselei
Pressiteade
12. märts 2015

Võrdõigusvoliniku kantselei juurde loodi Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus, mille ülesanne on nõustada ja koolitada tõukefondidest toetusi jagavaid asutusi.

Keskuses asub tööle kaks töötajat, kelle ülesanne on aidata kaasa, et ministeeriumid kasutaks struktuurivahendeid naiste ja meeste võrdsuse saavutamiseks, et tagatud oleks juurdepääs puuetega inimestele ning kedagi ei diskrimineeritaks.

Nimelt peavad Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014-2020 struktuuri- ja investeerimisfondide raha kasutamist ja toetuste jagamist korraldavad asutused oma tegevusega aitama kaasa meeste ja naiste võrdsuse saavutamisele ja hoiduma diskrimineerimisest. Kompetentsikeskuse loomine on vajalik selleks, et Eesti riik oleks võrdõiguslikkuse küsimustes tõukefondide vahendite kasutamise planeerimisel, kasutamisel ja seirel asjatundlikum. Loe edasi »

EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm liitus 2014. aastal Vabaerakonnaga, kandideeris Riigikokku ja osutus valituks. Monikat  köitis Vabaerakonna inspireeriv tulek seni stagneerunud poliitilisele väljale.

Monika Haukanõmm on öelnud “Kuulun nende hulka, kes tahavad töövõimereformi pea pealt jalgadele pöörata nõnda, et lahendused oleksid jätkusuutlikud ka siis, kui Euroopa Liidu rahastus 2020. aastal lõpeb”.

Eesti Puuetega Inimeste Koda õnnitleb Monikat ja ootab ning loodab, et ta saab oma teadmisi kasutada ja sisuliselt sotsiaalteemadel kaasa lüüa.

Võrdõigusvoliniku kantselei
Pressiteade
5. märts 2015

Võrdõigusvolinik leiab kodaniku pöördumisega seoses antud selgituses, et toitlustusasutused, poed ja teised ühiskondlikud asutused peavad lubama nägemispuudega inimesel liikuda siseruumides koos juhtkoeraga.

Võrdõigusvolinik toonitab, et nägemispuudega inimesel peab olema võimalus liikuda iseseisvalt. „Juhtkoera kui puudega inimese abivahendit ei tohi peremehest eraldada, sest juhtkoerast sõltub nägemispuudega inimese iseseisev liikumisvõime ja toimetulek. Ilma juhtkoerata jääb nägemispuudega inimene ilma abist, mida ta vajab oma esmavajaduste rahuldamiseks, sealhulgas liikumiseks ja toidu ostmiseks. Pimedale inimesele esitatud nõue lahkuda oma juhtkoerast, sh toitlustusasutusse sisenemisel, alandab tema inimväärikust ja rikub tema õigusi,“ märgib võrdõigusvolinik oma selgituses.

Võrdõigusvolinik viitab Eesti õiguskorras kehtivale diskrimineerimiskeelule, mille järgi on kõik inimesed seaduse järgi võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida muu hulgas tema puude tõttu. Eesti on ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, mille artikkel 20 ütleb, et puuetega inimestele tuleb tagada võimalikult iseseisev isiklik liikumisvõime nende endi poolt valitud viisil ja ajal. Riik peab võimaldama puuetega inimestele liikumiseks vajalikud tehnilised abivahendid ja tugiisikud.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper andis selgituse seoses kodaniku pöördumisega.
Loe voliniku selgitust. Loe edasi »

Eelteavitus
2. märts 2015

Alates 16. märtsist teenindab Sotsiaalkindlustusamet oma kliente Tallinnas uuel aadressil: Endla 8 (endine Maksu- ja Tolliameti maja).

Klienditeenindusega samasse majja kolivad ka seni Pronksi 12 ja Lembitu tänava kahes majas paiknenud üksused ja juhtkond. Seega Sotsiaalkindlustusameti juriidiline aadress alates 16. märtsist on Endla 8, 15092 Tallinn.

Endla 8 hoone asub Tallinna kesklinnas Rahvusraamatukogu läheduses, kuhu pääseb hõlpsasti nii bussi ja trollibussi kui ka autoga. Võrreldes senise asukohaga paranevad klientide parkimisvõimalused, maja juures on paarkümmend parkimiskohta. Klienditeenindussaal asub esimesel korrusel ja on hästi ligipääsetav ka ratastooliga liikujatele.

Klienditeeninduse vastuvõtuajad jäävad pärast kolimist samaks: E 8.30 – 18.00, T,K,N 8.30 – 16.30 ja R 8.30 – 13.00. Endiseks jäävad ka kõik telefoninumbrid. Senine klienditeenindus aadressil Pronksi 12  suletakse alates 13. märtsist. Loe edasi »

Peaajutrauma võib meid tabada üllatusena just siin ja praegu. Ligi 10 aastat on Kadri Mölder  töötanud Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses ajutraumaga inimeste taastumiskursusega. Ta on selle töö läbi saanud ajukahjustusega inimestega väga lähedalt tuttavaks ja tal on olnud võimalus koos meeskonnaga  aidata otsida nende inimeste jaoks elus uusi võimalusi, teha nendega kaasa teekond eneseusu, -väärikuse ja elurõõmu taasleidmiseni.

Oma rikkalikest töökogemustest on Kadril valmimas raamat, mille kaante vahele paneb ta kõik oma senised kogemused ja saadud teadmised. Kadri on kursusega, mis oma sisult on intensiivne rehabilitatsiooniprogramm, logopeedina seotud algusest peale ning tegeleb keskuses ka muul moel ajukahjustusega inimeste teenuste arendamisega. Kursuse juhendaja ja koordineerijana puutub ta oma igapäevatöös kokku mitte ainult ajutrauma saanud täiskasvanutega, vaid ka ajukahjustusega inimestega, kes vajavad abi näiteks insuldi või peaajukasvaja tagajärjel. Nii on aastate jooksul praktilise tööga saadud kogemustest saanud väärt teadmised, millest raamatu vahendusel võiks abi olla kõigile, kes ise või kelle lähedane on ajukahjustusest taastumas.

“Kui aju puhkab” on raamat, mis võiks olla praktiline teejuht neile, kes ajukahjustusega ühel või teisel moel silmitsi seisavad. Loe edasi »

Pressiteade
27. veebruar 2015

Täna toimunud harvikhaiguste infopäeval tõstatusid haigekassa, arstide ja ravimitootjate erinevad nägemused haruldaste haiguste ravi kompenseerimispõhimõtete osas ning samuti oli kõne all harvikhaigusi põdevate patsientide võimalused mittemeditsiinilise info ja abi saamiseks, et oma elu kergemaks muuta.

Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross ütles haruldaste haiguste ravi kompenseerimise põhimõtetest rääkides, et haigekassa tegevus lähtub muus maailmas aktsepteeritud reeglitest – kaalumine algab võrdlusest juba kasutatavate ravimeetoditega ning kui uus ravim või teenus on tulemuslikum  või parem, siis järgneb kulutõhususe hindamine:  „Kulutase on reeglina seotud  rahvusliku tootlikkusega ehk see on kolmekordne SKP määr elaniku kohta, mis eelmisel aastal oli Eestis 40 000 eurot.“

Mida rohkem ületab ravi kulu antud rahataset, seda tulemuslikum peab olema tervistumine, sõnas Tanel Ross. „Me peame haruldase haiguse korral maksimaalsest arvestama tervisekasuga.“

Samuti märkis haigekassa juht, et nagu igal kindlustusel on ka haigekassa puhul võtmeküsimuseks patsientide võrdne kohtlemine . „Kuidas tagame võrdse kohtlemise, kui ühel patsiendil on väga harv ja väga kallis haigus ning teisalt on paljudel patsientidel odavam haigus?“

„Arvestame haigekassas maksimaalset, et haruldased haigused vajavad teistsugust lähenemist. Meil on olemas vastavad mehhanismid ning oleme neid ka rakendanud. Saan aru, et patsientide ja arstide seisukohalt saaksime teha seda veel paindlikumalt.  Samas – otsused peavad tuginema üldistel ja selgetel alustel, peab tulema tervisekasu patsiendile ja see peab olema võimalikult palju tõendatud, samuti  tuleb arvestad ka kuluaspekte,“ märkis Tanel Ross. Loe edasi »

Tähistamaks rahvusvahelist haruldaste haiguste päeva ning tõmbamaks tähelepanu haruldasi haiguseid põdevatele lastele, korraldab SA TÜ Kliinikumi Lastefond 28. veebruaril Tallinnas ja Tartus mündiladumise aktsioonid.

Laupäeval, 28. veebruaril kell 12.00 nii Tallinnas Ülemiste keskuses kui Tartus Lõunakeskuses toimuvatel üritustel kaetakse müntidega 2-meetrise läbimõõduga Eesti kaardi kujutised, kuhu mahub ca 2000 1-eurost münti. Aktsioonidega kogutakse raha haruldaste haigustega laste ravitingimuste parandamiseks: mündid kaartide katmiseks on saadud heade inimeste poolt terve veebruarikuu jooksul mõlemas linnas kogutud annetustest, mis hiljem loomulikult kokku korjatakse ja laste abistamisse suunatakse. Kõik soovijad saavad münte annetada ka aktsioonide toimumise ajal kohapeal ning oma mündi Eesti esimesele mündikaardile lisada.

Lõunakeskuses laotakse münte liikuvate Jetide ees, kus Lastefondi vabatahtlike kõrval on kaarti ladumas ka Eesti Metsameister OÜ tiim. Lisaks mündikaardi ladumisele lõbustavad ürituse raames lapsi Lastefondi maskott Mõmmik ning piraat ja printsess, kes mängivad ja meisterdavad lastega. Kohal on ka näomaalijad, kelle juures saab annetuskasti panna vastavalt oma südametunnistusele maalingu eest annetuseks raha. Ülemiste keskuses leiab mündikaardi ladumise aktsioon aset aatriumis, kus laste rõõmuks on üles seatud joonistusnurk ning kohal nii Mõmmik, õhupalliloomade meisterdaja kui näomaalijad. Korraldatakse erinevaid mänge ning soovijatel on võimalik osaleda heategevuslikul oksjonil, mille tulu läheb samuti haruldaste haigustega laste toetuseks. Loe edasi »

EO Eesti Ühendus
PRESSITEADE

Kolmapäeval, 25. veebruaril kell 11.00 toimub Võru kultuurikeskuses Kannel (Liiva 13) Eriolümpia 25. aastapäevale pühendatud parimate sportlaste tänuüritus. Üritusel osaleb Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt.

Üritusele on palutud igast EO Eesti Ühenduse liikmesasutusest parim mees- ja naissportlane, nende juhendaja ning asutuse juhtkonna esindaja. Kutsutud on ka kõik möödunud aastal rahvusvahelistel võistlustel osalejad ja nende treenerid. Tänuüritusel heidetakse pilk möödunud aastatesse, tunnustatakse möödunud hooaja parimaid, tänatakse nende juhendajaid ja rõõmustatakse ühiste õnnestumiste üle.

Käesoleva aasta tähtsündmused on 3.-5. märtsil Otepääl toimuvad IV Rahvusvahelised Eriolümpia Talimängud. Juuli lõpus osaletakse läbi aegade suurima delegatsiooni, 20 sportlasega Los Angeleses Eriolümpia Maailmamängudel. Loe edasi »