Psüühikahäiretega inimesi koondava katusorganisatsiooni loomise koordineerimine

Projekti nimi: Psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedasi koondavate organisatsioonide huvikaitsealase tegevuse võimestamine ning psüühikahäiretega inimesi koondava katusorganisatsiooni loomise koordineerimine

Periood: 01.01.2020- 31.12.2022

Projekti rahastaja: Sotsiaalministeerium/ Eesti Puuetega Inimeste Fond

Projekti toetuse summa: 66 000 eurot

Projekti eesmärk: Võimestada ja koordineerida psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedasi koondavate organisatsioonide huvikaitsealast tegevust ning toetada psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste ja organisatsioone ühendava katusorganisatsiooni teket.

Projekti laiem eesmärk: Psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste õigused on kaitstud ning nende huvid on üleriigilisel tasandil esindatud.

Projekti tulemus: Toetusperioodi lõpuks on psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste organisatsioonidel ühine katusorganisatsioon, kes suudab teostada huvikaitset.

Projekti tegevuste ülevaade 2021. aastal:

• Huvikaitse töögrupi kohtumised
Töögrupi kohtumistel kaardistati psüühikahäire valdkonna huvikaitse vajadusi, kavandati tegevusi esindusorganisatsiooni tekkeks. Aasta jooksul toimus 5 kohtumist: 17.02, 7.04, 28.06, 6.09 ja 22.11.

• Kohtumised SoM kontaktisikuga
Regulaarsed kohtumised toimusid 30.06 ja 28.09.

• Huvikaitse koolitused
Aasta jooksul toimus kokku 3 koolitust.
01.03 toimus 24 osalejaga projektikirjutamise põhimõtete õpituba (koolitaja Lianne Teder), päeva teises pooles anti ülevaade tugigruppide olemusest ja olulisusest vaimse tervise häirega toimetulekul ja taastumisel (koolitaja Dagmar Narusson).
30.09 toimus 17 osalejale koolitus Strateegiline juhtimine MTÜ-s – MTÜ loomine, tegevuse eesmärgistamine, seaduslik raamistik MTÜdele (koolitaja Kaidi Holm).
16.11 toimus 14 osalejale koolitus Kommunikatsioon ja avalik esinemine suhtlemine ajakirjanikega, edukas intervjuu andmine meedias, sõnumi loomine (koolitaja Märt Treier).

• E- mõttetalgud
E-mõttetalgu eesmärk on luua ühine aruteluruum inimestele, kes on huvitatud psüühikahäirega inimeste inimeste huvide ja õiguste edendamisest Eestis. Talgutele olid oodatud nii taastujaid, psüühikahäirega inimesi ja nende pereliikmed, kogemusnõustajaid, valdkonna MTÜ-de eestvedajad kui ka spetsialistid ja tööandjaid.

19.05 toimus 47 osalejaga vaimse tervise e-mõttetalgu „Patsient ja psühhiaater- võimalusi paremaks partnerluseks“.
E-mõttetalgu raames kaardistasime võimalused, kuidas psühhiaatrid ja patsiendid saaksid veelgi paremini koostööd teha, et tagada tulemuslikum raviteekond.
Mõttetalgul andis PERH Psühhiaatriakliiniku psühhiaater-vanemarst Margus Lõokene ülevaate teemal “Psühhiaatrite roll psüühilise haiguse raviteekonnal ja ootused patsientidele”.
Lisaks viisime läbi vestlusringi ja grupiarutelud teemal “Patsient ja psühhiaater - võimalusi paremaks partnerluseks“, mille kokkuvõttega on võimalik tutvuda SIIN

12.10 toimus 45 osalejaga vaimse tervise e-mõttetalgu “Psüühikahäiretega inimesed tööturul- kuidas ületada takistusi?”.
E-mõttetalgu raames kaardistasime võimalused, kuidas toetada tööandjaid ja jõustada psüühikahäiretega inimesi, et suurendada sihtgrupi kaasatust tööturul.
Mõttetalgul tegi Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise juhatuse liige Karmen Kozma ettekande teemal "Psüühikahäiretega inimesed tööturul- väljakutsed ja võimalused", peale mida avasid vaadet teemale tööandjad ja psüühikahäiretega inimesed läbi kogemuslugude tööturul osalemisest.
Lisaks viisime läbi grupiarutelud, mille kokkuvõttega on võimalik tutvuda SIIN

Täiendavate tegevuste ülevaade 2021.aastal:

• Ekspertarvamus WHO poolt eesti keelde tõlgitud Maailma Terviseorganisatsiooni 2019. aasta materjalile „Vaimse tervise edendamine kogukonnas“ 04.02.2021.
• Kohtumine MTÜ Elu Dementsusega esindajatega 21.02.2021
• Arvamus Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõule (115 SE) 19.02.2021
• MTÜ-de nõustamine EPIFondi tugigruppide rahastamise taotlusvoorus osalemiseks veebr-märts 2021.
• Kohtumine Eesti Psühhiaatrite Seltsi juhatusega 27.04.2021
• Projekti tutvustav artikkel EPIKoja ajakirjas Sinuga mai 2021. https://ajakiri.epikoda.ee/kevadnumber/psuuhikahairetega-inimeste-huvikaitse-katusorganisatsiooni-loomine
• Kohtumine Miltton Nordics ja Hoolekandeteenused AS esindajatega kommunikatsiooniprojekti 2021-2022 teemal – kuidas vähendada ühiskonnas stigmasid seoses psüühilise erivajadusega inimestega 29.06.2021

Projekti tegevuste ülevaade 2020. aastal:

• Huvikaitse töögrupi kohtumised
13.01, 10.02 ,18.05, 08.12 ja 09.12 (3 viimast e-kohtumised) toimunud kohtumistel osales kokku 11 erineva organisatsiooni esindajaid. Töögrupi kohtumistel kaardistati psüühikahäire valdkonna huvikaitse vajadusi, kavandati tegevusi esindusorganisatsiooni tekkeks, tutvuti videosilla teel Belgia ja Taani psüühikahäirega inimeste esindusorganisatsioonide tööga.

• Õppevisiit Euroopasse
Eriolukorrast tingitud piirangute ja rahastuse kärpe tõttu lükkus aprilli 2020 planeeritud Soome visiit 2021. aastasse. Visiidi asendusena toimus videokohtumine Soome Vaimse Tervise Keskliidu esindajaga 18.06.

• Sihtgrupi MTÜ-de kaardistus
Veebruaris avaldatud veebiküsitlusele vastas enne eriolukorda 10 organisatsiooni/seltsingut. Lisaks viidi läbi intervjuud/vestlused Tallinna VT keskuse, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu, VATEK-i, Peaasjad MTÜ, Eesti Noorte Vaimse Tervise liikumise, Haabersti klubimaja klubiliikmete, Sõmera erihooldekodu elanike esindajatega, Söömishäirete Liidu esindajatega. Kaardistust täiendati 2020. a II poolaastal. Valminud on esialgne nimekiri MTÜdest ja seltsingutest, kes on üles näidanud huvi katusorganisatsiooniga liituda.

• Kohtumised SoM kontaktisikuga
Regulaarsed kvartaalsed kohtumised toimusid 30.03 kirjalikult, 25.06 ja 07.01.21 videosilla teel ning 9.10 kontaktkohtumisena. Lisaks toimus 17.04 videokohtumine projekti rahastuse vähendamise teemal.

• E-mõttetalgu
14.10 toimus 40 osalejaga vaimse tervise e-mõttetalgu „Kuidas kaitsta psüühikahäirega inimeste huvisid“. Mõttetalgu raames andsime ülevaate projektist ning tutvustasime Eestis tegutsevate psüühikahäirega inimesi/taastujaid ja nende lähedasi koondavate MTÜ-de, seltsingute või muus formaadis tegutsevate gruppide seas 2020. aastal läbiviidud küsitluse tulemusel valminud kaardistust. Toimus vestlusring huvikaitse tähendusest koos näidetega, milliste tegevuste kaudu on puuetega inimeste organisatsioonid oma liikmete huvisid ja õigusi kaitsnud. Teises pooles arutlesime osalejatega samadel teemadel väiksemates gruppides. Grupiarutelude tulemustega täiendasime sihtgrupi MTÜ-de kaardistust.

• Huvikaitse koolitused
Eriolukorrast tingitud piirangute tõttu ei tehtud 2020. aastal kontakt-koolitusi. Koolitused on edasi lükatud 2021. aastasse.

Täiendavate tegevuste ülevaade 2020.aastal:

• Andsime 16.03 kirjaliku ekspertarvamuse sotsiaalministeeriumile Eesti Vaimse Tervise Rohelise Raamatu eelnõu mustandi ja 10.08 eelnõu osas.

• Andsime 07.09 kirjaliku arvamuse sotsiaalministeeriumile Psühhiaatrilise abi seaduse VTK mustandile

• Osalesime 15.09 ettekandega paneeldiskussioonil Tõrjutute hääled kuuldavaks: vaimse tervise kogemuseksperdid huvikaitses TAI Terviseedenduse konverentsil 2020 – Vaimne tervis – nähtamatust nähtavaks!

Psüühikahäiretega inimeste huvikaitse töörühma liikmed 2021

 • Haabersti Klubimaja/ Tallinna Vaimse Tervise Keskus, esindaja: Mari Lipp, e-post: mari.lipp@vaimnetervis.ee
 • Eesti Autistide Liit, esindaja: Kaarel Veskis, e-post: aspergerid@gmail.com
 • Söömishäirete Liit, esindaja: Snezana Härma, e-post: snezana@pavlova.ee
 • Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ, esindaja: Anna Toots, e-post: annatoots@gmail.com
 • Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing, esindaja: Külli Mäe, e-post: kylli.mae@epry.ee
 • Pilk MTÜ, esindaja: Sigrid Tammiste, e-post: stammiste@gmail.com
 • Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine, esindaja: Karmen Kozma, e-post: karmen@envtl.ee
 • Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus, esindaja: Anne Kodanik, e-post: anne.kodanik@mail.ee
 • MTÜ DUO Kirjastus ja Koolitused, esindaja: Marju Õunpuu, Anita Kurvits e-post: linnuann76@gmail.com, anita.kurvits@gmail.com
 • MTÜ Elu Dementsusega, esindaja: Hanna-Stiina Heinmets, e-post: eludementsusega@gmail.com
 • MTÜ Hingerahu, esindaja: Indrek Linnuste, e-post: indrek.linnuste@gmail.com
 • Tallinna Taastumise Kooli taastujate nõukoda/ kliendiesindus, esindaja: Katrin Päären, e-post: katrin@heakool.ee

Projekti meeskond:
Maarja Krais-Leosk, maarja.krais-leosk@epikoda.ee
Tauno Asuja, tauno.asuja@epikoda.ee

NB: Kui tunned, et sina ja su organisatsioon soovib kaasa luua projekti huvikaitse töörühma tegevustes, siis palun võta ühendust projekti meeskonna liikmetega.

НАВЕРХ