Psüühikahäiretega inimesi koondava katusorganisatsiooni loomise koordineerimine

Projekti nimi: Psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedasi koondavate organisatsioonide huvikaitsealase tegevuse võimestamine ning psüühikahäiretega inimesi koondava katusorganisatsiooni loomise koordineerimine

Periood: 01.01.2020- 31.12.2023

Projekti rahastaja: Sotsiaalministeerium/ Eesti Puuetega Inimeste Fond

Projekti toetuse summa: 66 000 eurot

Projekti eesmärk: Võimestada ja koordineerida psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedasi koondavate organisatsioonide huvikaitsealast tegevust ning toetada psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste ja organisatsioone ühendava katusorganisatsiooni teket.

Projekti laiem eesmärk: Psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste õigused on kaitstud ning nende huvid on üleriigilisel tasandil esindatud.

Projekti tulemus: Toetusperioodi lõpuks on psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste organisatsioonidel ühine katusorganisatsioon, kes suudab teostada huvikaitset.

Projekti planeeritud tegevuste ülevaade 2021. aastal:

E-mõttetalgu
19.05 toimus 47 osalejaga vaimse tervise e-mõttetalgu „Patsient ja psühhiaater- võimalusi paremaks partnerluseks“.
E-mõttetalgu eesmärk on luua ühine aruteluruum inimestele, kes on huvitatud psüühikahäirega inimeste inimeste huvide ja õiguste edendamisest Eestis. E-mõttetalgu raames kaardistame võimalused, kuidas psühhiaatrid ja patsiendid saaksid veelgi paremini koostööd teha, et tagada tulemuslikum raviteekond.
Mõttetalgul andis PERH Psühhiaatriakliiniku psühhiaater-vanemarst Margus Lõokene ülevaate teemal “Psühhiaatrite roll psüühilise haiguse raviteekonnal ja ootused patsientidele”.
Lisaks viisime läbi vestlusringi ja grupiarutelud teemal “Patsient ja psühhiaater - võimalusi paremaks partnerluseks“, mille kokkuvõttega on võimalik tutvuda SIIN

Projekti planeeritud tegevuste ülevaade 2020. aastal:

• Huvikaitse töögrupi kohtumised
13.01, 10.02 ,18.05, 08.12 ja 09.12 (3 viimast e-kohtumised) toimunud kohtumistel osales kokku 11 erineva organisatsiooni esindajaid. Töögrupi kohtumistel kaardistati psüühikahäire valdkonna huvikaitse vajadusi, kavandati tegevusi esindusorganisatsiooni tekkeks, tutvuti videosilla teel Belgia ja Taani psüühikahäirega inimeste esindusorganisatsioonide tööga.

• Õppevisiit Euroopasse
Eriolukorrast tingitud piirangute ja rahastuse kärpe tõttu lükkus aprilli 2020 planeeritud Soome visiit 2021. aastasse. Visiidi asendusena toimus videokohtumine Soome Vaimse Tervise Keskliidu esindajaga 18.06.

• Sihtgrupi MTÜ-de kaardistus
Veebruaris avaldatud veebiküsitlusele vastas enne eriolukorda 10 organisatsiooni/seltsingut. Lisaks viidi läbi intervjuud/vestlused Tallinna VT keskuse, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu, VATEK-i, Peaasjad MTÜ, Eesti Noorte Vaimse Tervise liikumise, Haabersti klubimaja klubiliikmete, Sõmera erihooldekodu elanike esindajatega, Söömishäirete Liidu esindajatega. Kaardistust täiendati 2020. a II poolaastal. Valminud on esialgne nimekiri MTÜdest ja seltsingutest, kes on üles näidanud huvi katusorganisatsiooniga liituda.

• Kohtumised SoM kontaktisikuga
Regulaarsed kvartaalsed kohtumised toimusid 30.03 kirjalikult, 25.06 ja 07.01.21 videosilla teel ning 9.10 kontaktkohtumisena. Lisaks toimus 17.04 videokohtumine projekti rahastuse vähendamise teemal.

• E-mõttetalgu
14.10 toimus 40 osalejaga vaimse tervise e-mõttetalgu „Kuidas kaitsta psüühikahäirega inimeste huvisid“. Mõttetalgu raames andsime ülevaate projektist ning tutvustasime Eestis tegutsevate psüühikahäirega inimesi/taastujaid ja nende lähedasi koondavate MTÜ-de, seltsingute või muus formaadis tegutsevate gruppide seas 2020. aastal läbiviidud küsitluse tulemusel valminud kaardistust. Toimus vestlusring huvikaitse tähendusest koos näidetega, milliste tegevuste kaudu on puuetega inimeste organisatsioonid oma liikmete huvisid ja õigusi kaitsnud. Teises pooles arutlesime osalejatega samadel teemadel väiksemates gruppides. Grupiarutelude tulemustega täiendasime sihtgrupi MTÜ-de kaardistust.

• Huvikaitse koolitused
Eriolukorrast tingitud piirangute tõttu ei tehtud 2020. aastal kontakt-koolitusi. Koolitused on edasi lükatud 2021. aastasse.

Täiendavate tegevuste ülevaade 2020.aastal:

• Andsime 16.03 kirjaliku ekspertarvamuse sotsiaalministeeriumile Eesti Vaimse Tervise Rohelise Raamatu eelnõu mustandi ja 10.08 eelnõu osas.

• Andsime 07.09 kirjaliku arvamuse sotsiaalministeeriumile Psühhiaatrilise abi seaduse VTK mustandile

• Osalesime 15.09 ettekandega paneeldiskussioonil Tõrjutute hääled kuuldavaks: vaimse tervise kogemuseksperdid huvikaitses TAI Terviseedenduse konverentsil 2020 – Vaimne tervis – nähtamatust nähtavaks!

Psüühikahäiretega inimeste huvikaitse töörühma liikmed 2021

 • Tallinna Vaimse Tervise Keskus, esindaja: Mari Rull, e-post: mari.rull@vaimnetervis.ee
 • Haabersti Klubimaja/ Tallinna Vaimse Tervise Keskus, esindaja: Mari Lipp, e-post: mari.lipp@vaimnetervis.ee
 • Eesti Autistide Liit, esindaja: Kaarel Veskis, e-post: aspergerid@gmail.com
 • Söömishäirete Liit, esindaja: Snezana Härma, e-post: snezana@pavlova.ee
 • Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ, esindaja: Anna Toots, e-post: annatoots@gmail.com
 • Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing, esindaja: Külli Mäe, e-post: kylli.mae@epry.ee
 • Pilk MTÜ, esindaja: Sigrid Tammiste, e-post: stammiste@gmail.com
 • Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine, esindaja: Karmen Kozma, e-post: karmen@envtl.ee
 • Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus, esindaja: Anne Kodanik, e-post: anne.kodanik@mail.ee
 • MTÜ DUO Kirjastus ja Koolitused, esindaja: Marju Õunpuu, Anita Kurvits e-post: linnuann76@gmail.com, anita.kurvits@gmail.com
 • MTÜ Elu Dementsusega, esindaja: Hanna-Stiina Heinmets, e-post: eludementsusega@gmail.com
 • MTÜ Hingerahu, esindaja: Indrek Linnuste, e-post: indrek.linnuste@gmail.com

Projekti meeskond:
Anneli Habicht, anneli.habicht@epikoda.ee
Tauno Asuja, tauno.asuja@epikoda.ee

NB: Kui tunned, et sina ja su organisatsioon soovib kaasa luua projekti huvikaitse töörühma tegevustes, siis palun võta ühendust projekti meeskonna liikmetega.

ÜLES