Vajad õigusabi?

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) pakub tasuta õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16.
Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

Esimene kontakt toimub telefoni teel – jurist helistab eelregistreerunud kliendile nõustamisajal ja edasised tegevused sõltuvad juhtumi vajadusest.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Vaata teenust tutvustavat videot viipekeeles

Lisainfo:
tel: 53 850 005
e-post: otb@otb.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

▶ Teised tasuta õigusabi võimalused

OÜ Hugo osutab riigi toel õigusnõustamist kõigile Eesti elanikele, kelle brutosissetulek on kuni 1200 eurot (k.a.) kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, kus kehtib piirmäärana brutosissetulek kuni 2000 eurot (k.a.). Õigusnõu antakse abivajajaga kohtudes või viimase nõusolekul videosilla või telefoni teel.

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit pakub eakatele inimestele kaks korda nädalas tasuta õigusabi Tallinnas, Keilas, Põlvas, Pärnus ja Rakveres. Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebilehel saavad erinevates õigusalastes küsimustes pöörduda lisaks eakatele ka puuetega inimesed.

Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroo pakub tasuta õigusabi Tallinnas erinevates õigusliku nõu vajavates küsimustes.

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus pakub tasuta võlanõustamist rahvastikuregistrijärgsetele Tallinna elanikele. Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Teenus on Tallinna elanikele tasuta. Teiste kohalike omavalitsuste elanikele on teenuse hind 19,10 eurot tund. Maksab teenuse kasutaja või teenusele suunanud kohalik omavalitsus.

Eesti Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuriga pakub tasutajuriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes. Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed, nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse Liidu büroos Tallinnas ja Hiiumaa Noorsootöö Keskuses.

Tallinna Ettevõtlusameti tööõigusnõustaja nõustab e-posti teel ning kohapeal tööõigusalastes küsimustes. Küsimused võivad puudutada kõiki tööõiguse valdkondi, sh töölepingut, puhkust, töötasu, töö- ja puhkeaja küsimusi aga ka kollektiivseid töösuhteid.

▶ Kuhu saab veel oma õiguse kaitseks pöörduda?

Õiguskantsleri poole laste, noorte ja puuetega inimeste õiguste ning põhiõiguste kaitse küsimustes.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole võib pöörduda igaüks, kes kahtlustab, et teda on diskrimineeritud tema soo, rahvuse või nahavärvuse, usundi, veendumuste, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste või ametiühingusse kuulumise tõttu.

Tööinspektsioon nõustab töösuhete, töötervishoiu ja tööohutuse teemal.

Kohtusse ning taotleda riigi kulul õigusteenust ehk saada riigi õigusabi. Riigi õigusabi osutab advokaat ning õigusabi antakse kohtueelses menetluses (tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasjades), kohtumenetlustes (tsiviil-, kriminaal-, väärteo- ja haldusasjades), täitemenetluses, haldusmenetluses, teistmismenetluses, õigusdokumendi koostamises või muus õigusalases nõustamises või esindamises.Riigi õigusabi tähendab, et õigusteenuse eest maksab esialgu riik, mis ei tähenda tingimata täiesti tasuta teenust. Näiteks võidakse õigusabi määramisel panna kohustus tasuda osaliselt ise või maksta õigusabikulud osaliselt või täielikult tagasi pärast kohtuvaidluse lõppu.

Eesti Inimõiguste Keskus nõustab inimesi inimõigusi puudutavates küsimustes.

Eesti Naiste Varjupaikade Liit pakub tasuta õigusabi psühholoogilist, füüsilist, majanduslikku või seksuaalset vägivalda kogenud naistele.

Eesti Patsientide Liit pakub enda liikmetele tasuta juriidilist nõustamist, mille käigus saab küsida nõu tervishoiusüsteemi ja patsiendi õigusi puudutavates küsimustes.

Illustratsioon: kohtunik istub laua taga ja hoiab haamrit käes.
ÜLES