Koja juhtimine

EPIKoja kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek.
Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib EPIKoja igapäevast tegevust 9-liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse neljaks aastaks. Igapäevast tööd teeb 7-liikmeline tegevmeeskond.

Juhatuse pädevuses on:

 • EPIKoja tegevuse juhtimine istungite vahelisel ajal ja üldkogu istungite otsuste elluviimine.
 • Eelarve kinnitamine, selle täitmise jälgimine.
 • Liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine.
 • Tegevuse aruande kinnitamine istungil.
 • Istungite toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine, vajadusel esindatuse kvoodi otsustamine.
 • Tegevjuhi ametisse nimetamine ning tegevjuhi ettepanekul tegevaparaadi kinnitamine.
 • EPIKoja esindamine.
 • Otsused volituste andmise kohta.
 • Muud seadustest tulenevad toimingud.

Juhatuse tegevust korraldab juhatuse esimees, kes valitakse üldkogu istungil 4 aastaks.

Juhatuse esimehe pädevuses on:

 • Juhatuse tegevuse korraldamine.
 • EPIKoja nimel tegutsemine ja esindamine ilma volituseta nii kodu- kui välismaal.
 • Suhtlemine riigi ja valitsusasutustega.
 • Volikirjade andmine juhatuse otsuste alusel.
 • Allkirjaõiguse omamine EPIKoja nimel.
 • Lepingute sõlmimine EPIKoja nimel.

Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui 6 korda aastas ning kutsutakse kokku juhatuse esimehe, tegevjuhi või 3 juhatuse liikme kirjaliku taotluse alusel. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poolte liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

Illustratsioon: noor naine hammasratastega.
ÜLES