Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

23. mail toimunud viienda Euroopa Puuetega Inimeste Parlamendi ürituse kokkuvõte

26.05.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

23. mail toimus Euroopa Parlamendi istungisaalis Brüsselis 5. Puuetega Inimeste Parlament. Tegemist oli üritusega, mille käigus kogunes enam kui 600 puuetega inimeste õiguste eest seisjat üle kogu Euroopa Liidu, et arutada Euroopa Liidu rolli puuetega inimeste õiguste edendamisel.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) liige. Brüsselis esindas EPIKoda 16 puuetega inimeste organisatsioonide esindajatest koosnev delegatsioon, kes käis üritusel Euroopa Parlamendi liikme Marina Kaljuranna toel.

Viiendal Puuetega Inimeste Parlamendi üritusel võeti vastu „Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi 2024. aasta Euroopa valimiste manifest” ehk teekaart Euroopa Parlamendi valimiste järelevalve osas. Manifest toob esile vajadust puuetega inimeste täielikuks osalemiseks poliitikaprotsessis – alates hääleõigusest, mis on paljudele endiselt keelatud, ja kandideerimisõigusest kuni ligipääsetavuse meetmete kehtestamiseni, et tagada vaba, privaatne ja teadlik hääletamine. Valijad peavad aru saama kõikidest valimisprotsessi aspektidest, erakondade manifestidest ning omama ligipääsetavaid meetmeid salajaseks hääletamiseks.

Manifest toob välja põhinõuded järgmiseks Euroopa Parlamendi ametiajaks – tegevused, mis on puuetega inimeste õiguste täielikuks tagamiseks hädavajalikud, nagu näiteks:

  1. Tagada kõikidele puuetega inimestele hääleõigus ning õigus kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel.
  2. Tagada teenused, mis keskenduvad puuetega inimeste õigustele Euroopa Liidu institutsioonides: uus võrdõiguslikkuse ja kaasatuse peadirektoraat Euroopa Komisjonis võrdõiguslikkuse voliniku juhtimisel; puuetega inimeste komitee Euroopa Parlamendis; võrdõiguslikkuse koosseis Euroopa Nõukogus.
  3. Luua uus Euroopa ligipääsetavuse esindus.
  4. Võtta vastu Euroopaülene puudega isiku kaart, mis aitab tagada puude staatuse vastastikuse tunnustamise kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.
  5. Luua ja võtta kasutusele õigusaktid, mis kaitsevad puuetega reisijate õiguseid, eelkõige neid, mis puudutavad lennureisidel pardalemineku keelamist, õiglast hüvitist liikumisabivahendite kaotsimineku või kahjustamise korral reisi ajal.
  6. Luua puuetega inimeste tööhõive ja oskuste tagatis, et suurendada osalemist avatud tööturul.
  7. Pakkuda täiendavat kaitset puuetega naistele ja tüdrukutele, sealhulgas keelata sundsteriliseerimine.
  8. Toetada puuetega ukrainlasi nii Ukrainas kui ka väljaspool ning panustada, et ELi panus Ukraina ülesehitamisse looks puuetega inimeste jaoks kaasavama riigi.
  9. Võtta kasutusele õigusaktid, mis tagavad abistavate tehnoloogiate kättesaadavuse ja taskukohasuse.
  10. Tagada, et ELi järgmises eelarves toetataks täielikult puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puuetega inimeste kaasamine toimuks rohelisele ringmajandusele ja digitaalsele ühiskonnale üleminekul.

EDF-i manifesti ettepanekud keskenduvad ennekõike ühtse Euroopa Liidu täideviimisele, kus põhirõhk on sotsiaalsemal Euroopas, mis hõlmab ligipääsetavust, kaitstes samal ajal puudega isikuid. Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi president Yannis Vardakastanis lisas: „Puuetega inimesed tahavad olla täisväärtuslikud Euroopa Liidu kodanikud – ja seda näitab taolisel olulisel sündmusel osalevate inimeste arv. Liikumise tahe on selge: Euroopa Liidu institutsioonid peavad tagama, et puudega isikud saaksid osaleda demokraatlikus protsessis ja meie liitu kujundavas poliitikas ning nad peavad koos meiega üles ehitama kaasava Euroopa.“

EDF-i asepresident Gunta Anca: „Üks Euroopa Liidu moto on “Mitmekesisuses ühinemine”. Puuetega inimeste meel on ühtne ning osa sellest mitmekesisusest. Puuetega inimesed peavad olema kaasatud, meil on õigus olla kaasatud ja omada õigust elada ja liikuda vabalt Euroopa Liidu liikmesriikide piires nagu kõikidel liidu kodanikel.

EDF-i naistekomisjoni esimees Pirkko Mahlamäki kommenteeris: „Euroopa Liit ja eelkõige Euroopa Parlament, on astunud olulisi samme naiste õiguste parandamisel. Tänane sündmus on ka meeldetuletus, et peame edasi arendama puuetega naiste spetsiifilisi küsimusi, kelle suhtes kohaldatakse endiselt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga vastuolus olevaid tavasid, nagu näiteks sundsteriliseerimine ning kes on mitu korda suurema tõenäosusega vägivalla ohvrid.“

EDF-i noortekomitee esimees Elias Tebibel jagas Euroopa puuetega inimeste liikumise olulisust puuetega noorte jaoks: „Selle sündmuse teemaks oli kaasava tuleviku ehitamine – tulevik, mille eestvedajateks saavad noored. Poliitikakujundajad peavad tagama, et meil oleks selleks võimalus, ja seda, et me vajame kaasavat haridust, füüsiliselt ja digitaalset ligipääsetavat ühiskonda ning rohkem võimalusi osaleda poliitilises protsessis."

Euroopa Puuetega Inimeste Foorum on puuetega inimeste katusorganisatsioon, mis kaitseb 100 miljoni puudega eurooplase huve. EDF on ainulaadne platvorm, mis koondab puuetega inimeste esindusorganisatsioone üle Euroopa. Seda juhivad puudega inimesed ja nende perekonnad. EDF on Euroopa puuetega inimeste tugev ja ühtne hääl.

НАВЕРХ