Rakkerühm asub leidma lahendusi ligipääsetavuse parandamiseks

03.10.2019 | Jaga Facebookis

Valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks riigikantselei esitatud eelnõu, millega luuakse koostöös sotsiaalministeeriumiga ligipääsetavuse rakkerühm.

Paljudel Eesti elanikel pole võimalik täiel määral ühiskonnaelust osa võtta, sest ühiskonna kujundamisel ei ole arvesse võetud inimeste elukaart ja asjaolu, et suure osa ühiskonnast moodustavad lapsed, vanemaealised, erivajadustega inimesed ja teised rühmad, kes ei saa keskkonna võimalusi täiel määral kasutada. Seni on ligipääsetavust käsitletud kitsalt erivajadustega inimeste vaatenurgast lähtudes.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on viidanud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportis vajadusele koostada puuetega inimeste õiguste kaitse ja edendamise riikliku strateegia osana kõikide puudeliikide juurdepääsetavust hõlmav juurdepääsetavuse strateegia ja tegevuskava. Lisaks on EPIkoda teinud variraportis soovitused võtmaks tarvitusele meetmed hoonete ja keskkonna juurdepääsetavuse saavutamiseks, rakendada meetmed juurdepääsetavuse järelevalve korraldamiseks kohaliku omavalitsuse tasandil, viia ühistranspordi seadus vastavusse konventsiooniga, kindlustada piisavas mahus viipekeele- ja kirjutustõlketeenuse kättesaadavus ning tagada valdkonna spetsialistide juurdepääsetavust ja universaalset disaini puudutav erialane ettevalmistus ja täiendõpe.

Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liikme Jakob Rosina sõnul ei ole ligipääsetavus oluline mitte ainult erivajadusega inimestele vaid tegelikult kõigile. “Näiteid sellest, kuidas mõne erivajadustega inimestele mõeldud lahenduse kasutusele võtmise järel paraneb selle kasutuskogemus ka teistele inimestele võib leida palju. Sestap on väga hea meel, et loodud on ligipääsetavuse rakkerühm, mille seast leiab asutusi ja ettevõtteid, mille koostöös õnnestub kindlasti parandada ligipääsetavust väga paljudes eri valdkondades ja väga paljudele erinevatele inimestele,” sõnas Rosin.

Rakkerühma eesmärk on töötada välja ettepanekud ja meetmed, mis toetavad ligipääsetavuse tagamist nii avalikus kui ka erasektoris. Meetmed hõlmavad uue loodava keskkonna ligipääsetavuse tagamist, olemasoleva keskkonna ligipääsetavuse parandamist ning teemakohase ühiskondliku teadlikkuse ja suutlikkuse suurendamist füüsilise ja infotehnoloogilise keskkonna ning teenuste kujundajate seas.

Rakkerühma töösse on kaasatud eri ministeeriumid, riigiasutused ning kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori esindajad. Rakkerühma kokkukutsumise ja koordineerimise eest vastutab riigikantselei. Rakkerühma ülesannete täitmise tähtaeg on 2021. aasta juuli.

НАВЕРХ