Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Valminud on vaimse tervise tegevuskava 2023–2026

06.03.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Sotsiaalministeeriumil on valminud vaimse tervise tegevuskava 2023–2026 selleks, et vastata Eesti vaimse tervise valdkonna arenguvajadustele ja seada lähiaastate tegevustele täpsemad eesmärgid.

Vaimse tervise tegevuskava esitab olukorra konteksti arvestavad oodatud muutused ja nende muutuste saavutamiseks vajalikud tegevused viies töösuunas:

 1. Valdkonna areng ja innovatsioon
 • Poliitikavalikute tegemisel ja mõju mõõtmisel kasutatakse heaolu argumenti ning vajalikud tööriistad on selleks kättesaadavaks tehtud.
  -Vaimse tervise seire süsteem on välja töötatud ja andmed on näitajate kaupa avalikustatud
  -Vaimse tervise probleemidega toimetulekuks soodustatakse innovaatiliste lahendute kasutuselevõttu.
 1. Edendus, ennetus ja eneseabi
 • Hea vaimse tervise toetamine, enesehoid ja eneseabi: inimesed teadvustavad senisest paremini vaimse tervise olemust ja toimemehhanisme, neil on head eneseabioskused, mida toetatakse ja arendatakse süsteemselt kogu elukaare vältel.
  -Laste ja noorte vaimse tervise toetamiseks teevad kõik riigiasutused tõhusat ja koordineeritud koostööd, välja on töötatud poliitikalahendused ja tegevused, mille elluviimiseks on vajalik rahastus olemas.
  -Suitsidaalse käitumise ennetamiseks ja vähendamiseks on olemas tegevuskava ja see viiakse eri sektorite koostöös ellu.
 • Kogu elanikkonna vaimse tervise edenduseks ja ennetuseks kavandatakse ja tehakse häbimärgistamise vähendamise tegevusi Eesti oludele kohandatud tõendatud praktika abil, arendatakse vaimse tervise ja psühholoogilise esmaabi oskusi ning tagatakse optimaalne abiliinide tugi.
 1. Kogukondlik tugi
 • Elanikkonna vaimse tervise toetamine kogukonna ja paikkonna tasandil: täpsustunud on rollid ja paranenud paikkondlik sidusus.
 • Vaimne tervis töökeskkonnas: töökeskkonnas toetatakse süsteemselt töötajate heaolu ja vaimset tervist.
  -Vanemaealised võtavad aktiivselt ühiskonnaelust osa, neil on toimiv toetus- ja suhtlusvõrgustik.
 1. Vaimse tervise teenused
 • Kõikidel tasanditel parandatakse vaimse tervise abi kättesaadavust.
 • Luuakse selgus spetsialistide rollides ja abi osutamise teekondades.
 • Elanikkonna abivajadusele vastamiseks tagatakse piisav hulk abi osutajaid.
 • Vaimse tervise teenuste osutamine korraldatakse inimkesksemalt.
 1. Vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe korraldamine kriisides
 • Vaimse tervise ja psühhosotsiaalse heaolu kaitsmine ja toetamine on kriiside juhtimisel üks aluspõhimõtteid kõigis tegevusvaldkondades.
 • Eri osapoolte vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toega seotud tegevus on keskselt koordineeritud, toimub pidev seire ja vajalik tugi on inimestele kättesaadav.
 • Sihitatud psühhosotsiaalse toe ja psühholoogilise esmaabi koolitused on tehtud laialt kättesaadavaks ja need on integreeritud esmareageerijate väljaõppesse.

Lae alla vaimse tervise tegevuskava 2023–2026 lühiversioon

НАВЕРХ