Tasuta õigusabi erivajadusega inimestele ja kroonilise haigusega inimestele

Eesti Puuetega Inimeste Koda osutab alates 2024. aasta algusest tasuta õigusabi erivajadusega inimestele ja kroonilise haigusega inimestele ja nende lähedastele, kellel on tekkinud küsimus või probleem riigi või kohaliku omavalitsuse teenuste ja toetuste saamisel.

Õigusabi hõlmab:
-üldist nõustamist s.h teavet teenuste/toetuste saamise tingimuste kohta
-vajadusel suhtlemist riigi ja kohaliku omavalitsuse esindajatega
-kokkuleppel ka vaide koostamist ja kohtus esindamist

Õigusabi osutatakse erivajadusega inimestele, krooniliste terviseprobleemidega inimestele ja nende lähedastele

Õigusabi saamiseks saata e-kiri e-posti aadressil: kristi.rekand@epikoda.ee või helistada telefonil: 671 5909

Õigusabi osutab vastava pikaajalise juriidilise nõustamise taustaga jurist Kristi Rekand, kes on töötanud nii avalikus kui ka kolmandas sektoris. Kristi korraldada oli ka EPIKojas 2017-2023 osutatud nõustamisteenus töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele.

Kristi kohta saab täiendavalt lugeda siit:
Kristi endast: Olen omandanud magistrikraadi sotsiaatöö ja õiguse erialal ning töötanud senini nii avalikus kui ka kolmandas sektoris. Eriline huvi ja võiks öelda, et isegi missioon seondub psüühiliste erivajadustega inimeste ning nende põhi-ja inimõiguste kaitsega. Usun, et ilma liialdusteta võib öelda, et olen hingest inimõiguslane ning soovin seista selle eest, et erivajadustega inimeste huvid oleksid tagatud ja diskrimineerimiseta kaitstud olenemata valdkonnast. Erivajaduse puhul on minu jaoks tegemist teemaga, mis puudutab elu loomuliku osana rohkemal või vähemal määral igat inimest. Soovides baseeruda inimlikkusele ja väärtustades kõike head ja erilist, mida on kahtlemata igas inimeses, soovin anda oma panuse inimväärikuse ja igaühe enesemääramisõiguse tagamisele. EPIKojas juristina töötamine on loomulik jätk senisele tööalasele ja isiklikule arengule ning loodan olla olemas oma teadmiste ja isikuomaduste pinnal nii erivajadustega inimeste kui ka ühiskonna jaoks, andes samas panuse ka toetava kolleegina.

Teised Kristist: Kristi töötab meist kõigist enim eesliinil, silmast-silma nõustades. Oleme märganud, et võimalus erivajadustega inimesi aidata, kasutades parimal moel oma kompetentse, paneb Kristi silmad särama. Iseäranis siis, kui kliendijuhtumid on keerukad, kuid lahenevad klienti päriselt toetaval viisil. Kristi on meie tiimi ainus jurist ning seeläbi meie kõigi jaoks oluline õppimise ja arengu allikas. Ta on ka ise agar õppima – tunneb elavat huvi Eesti Puuetega Inimeste Koja toimimise, meie liikmete käekäigu ning koja eesmärkide saavutamise vastu. Kuigi Kristi töö pole kergete killast, suudab ta mingi ime läbi säilitada optimistliku meeleolu ja sirge selja.

Alljärgnevalt leiad vaiete koostamiseks vajalikud dokumentide põhjad:

Töötukassa vaide põhi

Sotsiaalkindlustusameti vaide põhi:
- laps
- tööealine
- vanaduspensioniealine

Kuidas dokumente kasutada?

  • Tegemist on soovitusliku ja suunava juhendmaterjaliga, mis lihtsutab vaide iseseisvat koostamist.
  • Sobiva vaide põhja valikul lähtuge õigest sihtgrupist (laps, tööealine, vanaduspensioniealine) ning asjaolust, millisele asutusele soovite vaide esitada (Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Töötukassa).
  • Mustaga märgitud tekst on põhitekst, otsest vajadust muutmiseks ei ole. Sinisega ja kaldkriipsudega eraldatud tekst vajab kindlasti täitmist ja täiendamist või eemaldamist.
  • Dokumendi täitmisel lisage/eemaldage kõik, mida soovite ja peate vajalikuks ning asjakohaseks.
  • Vaide täitmise lihtsustamiseks on lisatud joonealused selgitused, viited seadustele, mille võib samuti soovi korral eemaldada.
  • Lisade manustamisel viidake lisale võimalusel dokumendis sees.
  • Vaide võite täita ning esitada nii paberkandjal kui ka e-posti teel. Oluline on dokument korrektselt allkirjastada.
  • Lisaks, vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul alates otsuse saamisest.

ÜLES