Muudatused abivahendite hüvitamistingimustes alates 1. maist 2022

06.05.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Esimesest maist aastast 2022 jõustuvad sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, mille järgselt hakkab üla- ja alajäsemeproteese ning hülsse hüvitama üksnes Sotsiaalkindlustusamet (SKA).

Seoses sellega ei ole alates mai kuust üla- ja alajäsemeproteesi soetamisel enam vajalik puude raskusastme või töövõime languse olemasolu. Riigipoolse soodustusega üla- ja alajäsemeproteeside soetamiseks on edaspidi vaja paberkandjal abivahendi tõendit, millel on välja toodud info, millist proteesi inimene vajab.

Tõendi üla- ja alajäseme proteesile saavad välja kirjutada nii perearstid, eriarstid, üldarstid kui ka arst-residendid. Samuti võib proteesi vajadus olla välja toodud inimesele koostatud rehabilitatsiooniplaanis. Tõendile on vaja märkida konkreetse abivahendi nimetus (nt sääreprotees), kirjeldus või abivahendi ISO-kood (näiteks ISO-kood 06.24.09 sääreprotees).
Hülssidele tõendit välja kirjutada ei ole vaja, kuna hülsside saamise eelduseks on proteesi tehing. Abivahendi tõendi vormina võib kasutada asutuse enda vormi.

Muudatuse jõustumise järel on esmaproteesi vajajal võimalik SKA süsteemist kohe saada esimene protees juba loetelus oleva I–IV aktiivsusgrupi alt (tulenevalt isiku taastumisest, füüsilisest aktiivsusest, liikumiskeskkonnast, tööhõivest jms), mistõttu ei looda SKA abivahendite loetellu eraldi esmaste proteeside ISO-koode. Kui inimene on esimese proteesiga kohanenud ning vajab aasta või paari pärast aktiivsemat proteesi, on võimalik proteesi komponendid (nt laba, põlvesõlm) aktiivsemate vastu välja vahetada või taotleda erimenetluse teel uus aktiivsem protees.

Esmase proteesi saajatele luuakse eraldi esmaste hülsside ISO-koodid. ISO-koodid luuakse nii lamineeritud kui silikoonist alajäsemehülssidele ning esmaproteesi kandjal on võimalik soetada viie aasta jooksul kaks hülssi ühe kehapoole kohta. Tegemist on ISO-koodidega, mis on mõeldud ainult esmakordsele jäsemeproteesi saajale kasutamiseks üks kord viie aasta jooksul.

Loodavatele koodidele kehtivad samad piirhinnad, mis tavapärastele hülssidele. Pärast esmaste hülsside soetamist saab isik hülsse tavapäraste hülsi koodide alt.

NB! Enne 1. maid 2022 koostatud meditsiiniseadme retsepti (digiretsepti) alusel on võimalik esmaseid proteese ja kordushülsse soetada meditsiiniseadme retsepti kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2022. a. Digiretsepti alusel valmistatud proteeside ja hülsside eest maksab Eesti Haigekassa.

Seni kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse alusel oli 16-17-aastaste töövõime kaotusega lastele abivahendi soetamisel soodustuse protsent olenevalt abivahendist 40%-90%. Alates 1. maist 2022 on kõigil 16-17-aastastel, kellel on tuvastatud üksnes töövõime langus, soetada kõiki abivahendite loetelus olevaid abivahendeid 90 protsendilise soodustusega.

Tõsteti ka osade abivahendite piirhindu. Piirhinda tõsteti libilinadel 49 eurolt 58,4 euroni, laste kõrvasisestel ja –tagustel kuuldeaparaatidel 680 eurolt 736 euroni.

Lisaks suurendati söögipõllede piirlimiiti 60 tükilt 120 tükini ühes kalendrikuus. Ratastoolide ja rehvide limiiti tõsteti kahelt tükilt nelja tükini.Muudatusi tehti ka abivahendi vajaduse tuvastajate osas. Alates mai kuust saavad ortopeedilistele jalatsitele esmatõendeid väljastada ka füsioterapeudid. Puude raskusastmeta lastele see ei rakendu ning neil on vaja jätkuvalt ortopeediliste jalatsiste soetamiseks eriarsti tõendit.

Õed ja ämmaemandad lisati elektriliselt reguleeritava voodi, tugikäepidemete ja hingedega tugipuude ja käetugede vajaduse tuvastajate ringi. Häire-, osutamis-, meeldetuletus- ja signaliseerimisseadmete alla kuuluvate vastuvõtjate vajaduse tuvastajaks lisatakse üldarstid ja arst-residentid.

Dialoogiseadmete (kommunikaatorite) puhul kaotatakse piirhind ning lisatakse eritaotluse klausel. Erimenetluse teel on SKA-l võimalik täiendavalt välja selgitada/täpsustada konkreetsema abivahendi mudeli vajadus ja kasutaja eeldused konkreetse abivahendi edukaks kasutamiseks. Lisaks võimaldatakse edaspidi kommunikaatorite ISO koodi alt sama eesmärki ja funktsiooni täitvaid alternatiivkommunikatsiooni vahendeid: alternatiivseid sisendseadmeid, lähisuhtlustarkvara, õppemänge.

ÜLES