Kui laps jõuab täisikka

Tavapäraselt loetakse täisealiseks 18-aastast, kuid puudega lastele mõeldud teenuseid ja toetusi ning nende sisu muutub oluliselt pärast lapse 16. sünnipäeva, mil laps saab n.ö tööealiseks. Kui suurem osa erivajadustega noortest saab täisikka jõudes pere ja lähedaste toel oma eluga hakkama, siis keerulisem on olukord puudega, eriti intellektipuude ja psüühikahäirega noorte seas. Sageli sõltuvad nende noorte võimalused perekonna initsiatiivikusest ja toetusest, sest võimalusi napib nii iseseisvaks eluks kui ka tööturul. Siin on eriti oluline taotleda toetust ja abi riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt.

Alates 16. eluaastast loetakse last tööealiseks inimeseks, kelle puude raskusaste tuvastatakse selle järgi, millised on piirangud igapäevategemistes ja ühiskonnaelus osalemises. Puude raskusastmed on täisealistel nagu lastelgi sügav, raske või keskmine puue.

  • Sügav puue - igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud.
  • Raske - igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud.
  • Keskmine - igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb raskusi.

Puude määramisel arvestatakse puudest tulenevaid takistusi erinevate inimorganismi funktsioonide lõikes (liikumine, nägemine jne). Kui puude raskusaste on tuvastatud, saab taotleda puudega tööealise inimese toetust, mis on mõeldud puudest tingitud lisakulude vähendamiseks. Puude raskusaste tuvastatakse tööealisele puudega inimesele kuni viieks aastaks. Juhul kui inimese tervises toimub vahepeal muutusi, on õigus taotleda juba varem uut ekspertiisi ja seeläbi puude raskusastme tuvastamist.

Lisandub ka töövõime hindamine

Lisaks puude määramisele tuleb alates 16. eluaastast hinnata, milline on noore võimekus siseneda tööturule ja millised võimalused on seal edukalt toimida. Töövõimet hindab töötukassa – nii 16-aastaseks saanud lastel kui nendel inimestel, kelle püsiva töövõimetuse tähtaeg Sotsiaalkindlustusametis lõpeb. Töövõime hindamiseks tuleb töötukassale esitada taotlus, milles tuleb kirjeldada oma tegutsemisvõimet ja piiranguid erinevates tegevustes.

Töövõime hindamist taotluse leiad ning hindamisprotsessist saad detailsemalt lugeda töötukassa kodulehelt töötukassa kodulehelt.

Töövõime hindmaise otsuse tulemusena määratakse noorel kas töövõime olemasolu, osaline töövõime või töövõime puudumine. Töövõimetoetuste arvutamiseks saad kasutada töövõimetoetuse kalkulaatorit töövõimetoetuse kalkulaatorit. Töövõimetoetuse avaldust saab täita ja esitada töötukassa kodulehel: Töövõimetoetuse avaldust.

Lisaküsimuste korral võta ühendust Eesti Töötukassaga

Lisainfo „Teekond erilise lapse kõrval“ käsiraamatus lk 74 – 77.

ÜLES