Töövõime ja puude raskusastme hindamise nõustamise projekti lõpp aastal 2023

29.12.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on alates 2017. aastast osutanud Euroopa Sotsiaalfondi toel nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Teenuse osutamise perioodiks määrati algselt 2017-2020, kuid seoses pideva ja jätkuva vajadusega teenuse järgi, on perioodi korduvalt pikendatud.

Kuigi EPIKoda taotles korduvalt pikendamist (loe EPIKoja pöördumist ja põhjendusi) ka peale 2023.aasta lõppu, ei pidanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ega ka Sotsiaalministeerium seda vajalikuks, lisades, et soovi korral võib EPIKoda nõustamisega enda olemasoleva eelarve ja töömahu sees jätkata. Seega lõpeb töövõime ja puude raskusastme hindamise nõustamise projekt 2023.aasta lõpuga.

Mida teha siis, kui soovid vaidlustada Sotsiaalkindlustusameti või Töötukassa otsuse?

VAIDE ESITAMINE: Vaide saab esitada 30 päeva jooksul alates vaidlustava otsuse saamisest. Vaide võib esitada ka hiljem kui selleks on mõjuv põhjus (haigestumine jms), vaide hilisemat esitamist tuleb vaides eraldi põhjendada. Vaide koostamisel on oluline tuua välja faktilised argumendid, miks vaide esitaja leiab, et otsus ei ole tema suhtes õige/õiglane, õiguslik argumentatsioon ei ole vaide esitamisel eelduseks. Vaide koostamisel võib võtta aluseks juhised ja põhjad, mis on avaldatud Eesti Töötukassa (Vaide esitamine | Töötukassa (tootukassa.ee) ja Sotsiaalkindlustusameti (Taotlused, blanketid | Sotsiaalkindlustusamet) kodulehtedel või Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehel (Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele | Eesti Puuetega Inimeste Koda (epikoda.ee)

Vaide koostamisel võib küsida abi vastava otsuse teinud asutuselt (Eesti Töötukassa või Sotsiaalkindlustusamet).

Juhul kui on soov vaidlustada üksnes Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme tuvastamisega/mittetuvastamisega seonduvat otsust, siis hoolimata vanusest (laps, tööealine, vanaduspensioniealine) abistab tasuta SA Õigusteenuste Büroo otb@otb.ee / 53 850 005.

KOHTUSSE PÖÖRDUMINE: Ka kohtuasja puhul on kaebuse esitamise tähtaeg 30 päeva alates vaidlustatava otsuse/vaideotsuse saamisest. Kohtus on vastava kaebetähtaja ennistamine keeruline, mistõttu on kaebuse esitamise tähtaja järgimine oluline. Ka kaebuse esitamise eelduseks ei ole õiguslik argumentatsioon ehk ka õiguslike eriteadmisteta inimene võib julgelt kohtusse pöörduda. Kohtusse pöördumine viidatud küsimustes on riigilõivuvaba. Kaebusele vorminõuet ei ole, kuid kaebuses esitatu tuleb siiski hoolikalt läbi mõelda, kaebuses oma väiteid tõendada. Kaaluda võib ka riigi õigusabi taotlemist ehk nn advokaadi küsimist riigi kulul, vastavad taotluste põhjad on leitavad (Taotlus riigi õigusabi saamiseks ja taotleja majandusliku seisundi teatis | Eesti Kohtud (kohus.ee).

Viited seadustele:
Haldusmenetluse seadus – Riigi Teataja
Halduskohtumenetluse seadustik – Riigi Teataja

ÜLES