Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Valitsus paneb uuest nädalast koolid kinni, erivajadustega õpilastel säilib õigus kontaktõppele

11.12.2020 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Tuginedes teadusnõukoja ja terviseameti soovitustele kehtestas valitsus uued ajutised piirangud, millega suletakse alates 14. detsembrist kontaktõpe kõigis õppeasutustes. Kontaktõpe jätkub hariduslike erivajadustega õpilastele.

Alates 14. detsembrist on suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid, kuid lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks. Lubatud on ohutusmeetmeid kasutades personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite sooritamine. Järgmisel, 2021. aastal jätkub õppetöö tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta teisiti.

Hariduse tugiteenuseid kasutavatel õpilastel säilib õigus kontaktõppe jätkumisele. See tähendab, et erikoolid ja eriklassidega tavakoolid peavad endiselt tagama kontaktõpe jätku HEV õpilastele. Haridus- ja Teadusministeeriumi selgitusel on üleminek distantsõppele HEV klasside puhul võimalik vaid siis, kui kool leiab, et saab õppe korraldada väga edukalt distantsõppena, õpilased ei vaja selleks olulist välist abi vanematelt ja vanemad on sellise õppekorraldusega nõus.

Hariduslike erivajadustega õpilaste üleviimine distantsõppele toimub samuti juhul, kui Terviseamet tuvastab koolis või konkreetses klassis nakkuskolde, piirab hoone kasutamist ja sellest tulenevalt pole muul viisil kui distantsõppena võimalik õpet korraldada. Terviseamet võib samuti saata vajadusel HEV õpilasi koduisolatsiooni, kui on tuvastatud, et nad on nakatunu lähikontaktsed. Muudel juhtudel ei loeta distantsõpet tõhustatud või eritoe vajadusega õpilastele õiguspäraseks.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Iga haridusasutuse juhatus mõtleb koos vanematega läbi, kuidas kontaktõpe riske maandada, võttes arvesse, et võimalikult kaua tuleb pakkuda kontaktõpet tuge vajavatele õpilastele, kellele distantsõpe ei sobi. Haridusliku erivajadusega õpilastele parima lahenduse leidmiseks saab abi Rajaleidja keskustest. Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele ja tugispetsialistidele kui ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiiresti muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada ka telefonil 7350 750 (tööpäeviti kell 12-16).

Käesolev olukord on tekitanud paljudes segadust ja ette võib tulla ka ebakorrektseid praktikaid. Probleemide lahendamiseks võib alati pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

Rohkem infot koroonaviiruse levikuga seotud piirangute kohta hariduses Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel. Vaata ka distantsõppe korraldamise põhimõtteid koondavat juhendmaterjali.

ÜLES