Kohaliku omavalitsuse pakutavad teenused

Kohalikud omavalitsused pakuvad oma elanikele nii sotsiaalteenuseid kui vältimatut sotsiaalabi. Iga kohalik omavalitsus kehtestab määrusega abi andmise korra, mis sisaldab teenuste kirjeldust ja rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda. Erinevates omavalitsustes on teenuste loetelu ja nende saamise tingimused erinevad. Seadusega on määratud teenused, mida kohalik omavalitsus peab osutama, lisaks võib omavalitsus ise otsustada, milliseid võimalusi oma elanikele ta pakub. Nende teenuste loetelu on omavalitsuseti väga erinev ning konkreetses omavalitsuses pakutavaid teenuseid tuleks uurida valla või linna kodulehelt või sotsiaalosakonnast.

Pöördudes omavalitsuse poole on sul oluline teada, et abi küsides ei pea taotlema konkreetset teenust, vaid vajadusele vastavat abi. Seejärel on omavalitsusel kaks ülesannet: hinnata abivajadust ja selgitada välja vajadustele vastav abi. Abivajadust peab hindama koostöös inimesega, terviklikult ja objektiivselt (vaadates n-ö taotluse taha), s.t peab selgitama välja, kas, millistes tegevustes ja mil määral inimene abi vajab. Abivajadusel hindamisel võidakse teha kodukülastus. Tuleb arvestada inimese toimetulekut, elukeskkonda, sotsiaalset võrgustikku, aga ka tahet, soove, motivatsiooni jne. Abistamisel tuleb eelistada teenust, mis võimaldab inimesel oma elu võimalikult palju ise korraldada.

Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt peab kohalik omavalitsus osutama oma elanikele järgmisi sotsiaalteenuseid:

 • Sotsiaaltransporditeenus – inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.
 • Lapsehoiuteenus – on 1,5- kuni 3-aastase lapse (sh puudega lapse) ja kuni 18-aastase raske või sügava puudega isiku vanemale või hooldusõigust omavale inimesele, et toetada tema toimetulekut ja töötamist.
 • Tugiisikuteenus – inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste ja tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.
 • Isikliku abistaja teenus – täisealisele inimesele, kes oma puude tõttu vajab füüsilist kõrvalabi iseseisvaks toimetulekuks.
 • Koduteenus – inimestele, kes vajavad abistamist kodustes toimingutes, ilma milleta ei ole toimetulek võimalik. Nendeks on näiteks küttepuude või vee tuppa toomine, abistamine toidu valmistamisel, pesemisel jms.
 • Täisealise isiku hooldus – inimesele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma kohustuste täitmiseks või õiguste teostamiseks.
 • Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – inimesele, kellel on ajutine või püsiv hooldusvajadus, mida kodustes tingimustes ei ole võimalik katta.
 • Turvakoduteenus – lapsele, lastega perele või täiskasvanule, kes ajutiselt vajavad turvalist elukohta.
 • Varjupaigateenus – vältimatut abi vajavale täisealisele inimesele, kellele abi andmata jätmine võib seada ohtu tema elu või tervise.
 • Eluruumi tagamise teenus – inimesele või perekonnale, kes ei ole võimelised oma sotsiaalmajanduslikust olukorrast tingituna enda vajadustele vastavat eluaset ostma või vabaturult üürima.
 • Asendushooldusteenus – on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine peresarnaste elutingimuste loomise kaudu.
 • Järelhooldusteenus - asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva inimese iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.
 • Võlanõustamisteenus – on inimesele, kes vajab nõustamist oma varalise olukorra osas ja abi probleemide lahendamisel.

Kui sa vajad kuulmispuude tõttu viipekeele tõlketeenust, siis ka seda saad taotleda kohalikust omavalitsusest.

Lisaks on võimalik kohalikult omavalitsuselt taotleda puudega inimese sõiduki parkimiskaarti, kui Sul on liikumis- või nägemispuue või ajutine liikumisvõime kaotus. See kaart annab võimaluse parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta, peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelavate märkide mõjupiirkonnas, parkida piiratud parkimisajaga parklas ettenähtust kauem ja õueala teel väljaspool parklat.

Kohalikust omavalitsusest saad taotleda ka toetust eluruumide kohandamiseks, kui vajad seda oma puude või erivajaduse tõttu. Uuri täpsemaid tingimusi ja võimalusi oma linna- või vallavalitsusest.

Vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele kehtivad kvaliteedipõhimõtted sotsiaalteenuste osutamisel. Nende põhimõtete täitmiseks koostatud juhised on avaldatud sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Juhiseid koostatakse jooksvalt juurde ning valmimise järgselt avaldatakse need samuti SKA kodulehel.

ÜLES