Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

EPIKoda kohtub justiitsministriga, et lahendada töövõimetoetuste arestimise mure

12.02.2020 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

EPIKoja esindajad kohtuvad 13. veebruaril justiitsminister Raivo Aegi ning Eesti Töötukassa, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindajatega, et leida töövõimetoetuse arestimise probleemile jätkusuutlik lahendus.

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) poole on viimase nädala jooksul pöördunud palju vähenenud töövõimega inimesi, kelle töövõimetoetusest on töötukassa kohtutäiturite arestimisaktide alusel arestinud Täitemenetluse seadustikus lubatust suurema summa.

„Nimetatud olukord tekkis eelkõige töövõimetoetuse saajatel, kel korraga kaks või rohkem täitemenetlust. Need inimesed on niigi majanduslikult keerulises olukorras, vajades täiendavat riigipoolset tähelepanu ja tuge,“ kirjeldab EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht probleemi tausta.

Eesti Töötukassa on EPIKoja päringule vastates selgitanud, et töötukassa teeb töövõimetoetusest kinnipidamisi vastavalt arestimisaktidele, mida kohtutäiturid töötukassale edastavad ja mida töötukassa on kohustatud täitma. Kui seni suutis töötukassa menetleda vaid ühe arestimisakti töövõimetoetuse saaja kohta, siis veebruaris rakendunud uus tehniline lahendus võimaldab teha kinnipidamisi kõigi arestimisaktide alusel ning seetõttu võiski toetusest kinnipeetav summa olla suurem kui varem.

Töötukassa on töövõimetoetuse saajaid, keda muudatus puudutab, teavitanud personaalse kirjaga ning soovitanud pöörduda probleemi ennetamiseks ja lahendamiseks kohtutäituri(te) poole.

„Peale probleemi ilmnemist oleme inimesi ka EPIKoja teabekanalite kaudu operatiivselt juhendanud pöörduma ebaseaduslikult kinnipeetud raha tagasisaamiseks kohtutäiturite poole. Kuid inimestel oli selleks aega vaid kolme tööpäeva peale töövõimetoetuse saamisest. Meie hinnangul ei ole selline lahendus jätkusuutlik ning soovime leida kiiresti parema lahenduse. Seda enam, et probleem puudutab töötukassa hinnangul mitut tuhandet inimest,“ lisab Habicht.
Loe lisaks töötukassa selgitavat infot eesti keeles või vene keeles

TOP