Ilmus Riigikontrolli audit "Omavalitsuste tegevus erivajadustega inimeste toetamisel"

22.05.2024 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Riigikontroll avaldas järjekorras teise auditi tegevusest erivajadustega inimestel toetamisel - seekord kohaliku omavalitsuse tegevusest.
Auditi tervitekstiga on võimalik tutvuda siin: https://www.riigikontroll.ee/.../language/et-EE/Default.aspx

Mõned tähelepanekud:
1️⃣ Riigikontrolli ülevaatest selgus, et valdav osa kohalikke omavalitsusi (KOV) järgib tervikliku abivajaduse väljaselgitamise põhimõtet ehk hindab inimese abivajadust laiemalt ja püüab leida talle vajaliku abi. Samas on probleeme KOVide abivajaduse hindamise otsuste ehk haldusaktide vormistamisega. Riigikontrolli poolt KOVide seas läbi viidud küsitlusest ilmnes, et vähemalt 40% KOVides esineb risk, et inimesele ei selgitata, mis kaalutlustel ta abist ilma jäeti.

2️⃣ Enamik KOVe lähtub sotsiaalhoolekandelise abi määramisel pigem seaduses nõutust ehk inimese vajadusest. Vähem lähtuvad KOVid neist kriteeriumitest, mille järgi abivajadust hinnata ei tohi (nt omavalitsuse võimalused, sobiva teenuseosutaja olemasolu).

3️⃣ Enam kui pooled KOVidest tunnistasid, et neil on tulnud ette olukordi, kus inimesele, kel omavalitsus on tuvastanud teenuste vajaduse mahus, mis läheb üle KOVi võimaluste, on KOV jätnud inimesele sotsiaalhoolekandelise abi vajalikus mahus osutamata. Lisaks märkis enam kui kolmandik KOVe, et juhul, kui inimesel on teenust vaja tavapärase tööaja väliselt või väljaspool omavalitsuse piire, jätavad nad teenuse osutamata. Mõlemad praktikad on vastuolus sotsiaalhoolekande seadusega.

4️⃣ Riigikontroll tuvastas, et mitmete kontrollitud omavalitsuste määrused on siiani vastuolus sotsiaalhoolekande seadusega, sest seavad sotsiaalteenuse saamise tingimuseks Sotsiaalkindlustusameti tuvastatud puude.

5️⃣ Samuti ei arvesta Riigikontrolli hinnangul paljude omavalitsuste määrused sotsiaalteenuse tasu määramisel inimese ja tema pere majandusliku olukorraga, ehkki seadus seda nõuab. Enamik KOVe tunneb vajadust soovitusliku abimaterjali järele, et tekiksid ühtsed põhimõtted sotsiaalteenuste eest tasu küsimisel.

6️⃣ KOVid, kes ei suuda ise tagada, et küsitav tasu ei saaks teenuse saamise takistuseks, jätavad selle ülesande inimese õlule. See tähendab, et need KOVid panevad sel juhul erivajadusega inimese olukorda, kus ta peab talle määratud majanduslikult ülejõukäiva tasu tõttu pöörduma uuesti KOVi poole ning tunnistama ja tõestama, et ta ei ole võimeline seda tasu maksma.

7️⃣ Abivajaduse hindamise praktika ühtlustamist ja kvaliteedi tõstmist takistab see, et Sotsiaalkindlustusameti soovituslikku hindamisvahendit pole siiani viidud kaasaegsele ja mugavale platvormile.

TOP