Patsiendi õiguste kaitse

Kui kahtled arsti otsuses, on sul ravikindlustuse seaduse kohaselt õigus teisesele arvamusele. Teise arsti arvamuse võib küsida juhul, kui sul on kahtlus diagnoosi, määratud ravimi õigsuse, teenuse vajalikkuse, olemasolevate alternatiivide, riskide ja mõju osas.

Täpne kord, kuidas teisesest arvamust küsida ning millises ulatuses tasub selle eest haigekassa on kirjas ravikindlustuse seaduses.

Allpool on ülevaade asutustest, kuhu võib mure või rahulolematuse korral pöörduda. Nimetatud loetelu on juhuslik ja ei näita soovituslikku pöördumise järjekorda - probleemist lähtuvalt võid pöörduda ühe või mitme asutuse poole:

  • Tervishoiuteenuse osutaja - kui sa tunned, et ei ole saanud sellist tervishoiuteenust nagu oleksid oodanud või vajanud, siis esmalt võiksid pöörduda raviasutuse juhtkonna poole. Enamiku Eesti haiglate kodulehtedelt leiab juhised tagasiside andmiseks. Reeglina oodatakse pretensioone alati kirjalikult, et kõik asjaolud oleks täpselt kaardistatud.
  • Terviseamet teostab tervishoiuteenuse osutajate üle riiklikku järelevalvet ning nende poole saad pöörduda siis kui sul on kaebusi raviasutuse olmetingimuste või ravikvaliteedi osas. Terviseamet saab neile laekunud kaebuse põhjal algatada vajadusel järelevalvemenetluse ning selle tulemuste selgumisel teha raviasutusele ettepanekuid ja ettekirjutusi, kuidas parandada töökorraldust või olmetingimusi.
  • Eesti Haigekassa poole tasub pöörduda siis, kui on pretensioone ravijärjekordade, ravikvaliteedi aga ka tasuliste teenuste või haigekassale Sinu eest esitatud raviarveid (neid näed patsiendiportaalis. Haigekassa teostab oma lepingupartnerite järelevalvet õigusaktide täitmise ja lepingutingimuste üle. Silmas tuleb pidada seda, et haigekassa saab sinu juhtumiga tegeleda siis, kui teine osapool on nende lepingupartner. Loe täpsemalt kaebevõimaluste kohta. Nõu võib küsida ka haigekassa infotelefonil 6696630.
  • Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole tuleks pöörduda, kui Sul on tõsiseid kaebusi saadud ravi asjakohasuse, arsti otsuse, sisulise kvaliteedi või ohutuse osas. Tervishoiuvaldkondadest koosnev ekspertkogu tegutseb Sotsiaalministeeriumi juures. Komisjon on nõuandva õigusega ning saab kaebuse alusel analüüsida konkreetset juhtumit ja anda oma hinnangu.
  • Sotsiaalministeeriumi ülesandeks on koostöös valdkonna asutustega tagada tervishoiuteenuste kättesaadavus, kvaliteet, ohutus ning elanike teavitamine ja rahulolu tervishoiuteenustega.
  • Eesti Patsientide Esindusühing on mittetulundusühing, mis muuhulgas pakub võimaluse korral tasuta nõustamist, juhtumikorraldusteenust ning õigusabi.
  • Eesti Patsientide Liit on mittetulundusühing, kuhu võib samuti murega pöörduda. Pakutakse nõustamist ja õigusabi. Patsientide liidu kaudu saab samuti e-kirja teel küsida tasuta nõu oma ravimite kohta.
  • Eesti Vabariigi tsiviilkohtusse on igal kodanikul õigus pöörduda oma õiguste kaitseks, juhul kui tervishoiuteenuse osutamise käigus on tekkinud varaline või mittevaraline kahju ning suhtlemine raviasutuse ja ametiasutustega ei ole patsiendile rahuldavat tulemust andnud.
ÜLES