Ligipääsetavus ja universaalne disain

Definitsioon

Ehitusliku keskkonna, välialade, info ja kommunikatsiooni ligipääsetavus on mitmetahuline mõiste, kuna erinevatel puudeliikidel on ligipääsetavuse osas erinevad vajadused. Ligipääsetavuse tagamiseks tuleks arvestada eelkõige sellega, et iga uue algatuse osas tuleb kohe algfaasis läbi mõelda, kuidas erinevad kasutajad (sh lapsed, eakad, ajutise liikumisraskusega inimesed) rajatud keskkonnas või inforuumis toime võiksid tulla.

Ligipääsetavuse tööriistad

Puudega inimestele ligipääsetavuse tagamiseks on vaja nii abivahendeid, mis aitavad kompenseerida individuaalseid tegevus- ja funktsioonipiiranguid, kui ka kohandada keskkonda, teenuste osutamist, infoedastusviise ja suhtlusvõimalusi.

Ligipääsetavus on tihedalt seotud universaalse disainiga, mis lähtub sellest, et keskkond peab olema kasutajasõbralik kõigile - ilma erilahendusi rakendamata. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis on universaaldisain defineeritud kui toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimine sellisel viisil, mis muudab nad suurimal võimalikul määral kõigile inimestele kasutatavaks ilma vajaduseta teha kohandusi või kasutada eridisaini.

Ajalugu

Eesti võttis kohustuse parandada järjepidevalt puuetega inimeste olukorda ratifitseerides 2012. aastal ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni. Konventsiooni artikkel 9 toob välja, et andmaks puuetega inimestele võimalus iseseisvaks eluks ja täielikuks osalemiseks kõigis eluvaldkondades, peab riik võtma asjakohaseid meetmeid, et tagada puuetega inimestele teistega võrdsetel alustel juurdepääs füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele ja suhtlusele, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele ja -süsteemidele, ning muudele avalikele ehitistele ja teenustele nii linna- kui ka maapiirkondades.

Eestis on ligipääsetavuse teemaga tegeletud juba pikalt, kuid täna ei ole me veel jõudnud olukorrani, kus kõikidel inimestel on lihtne rajatud keskkonnas toime tulla. Ka mujal maailmas pööratakse ligipääsetava keskkonna arendamisele tähelepanu, nt Euroopa Komisjon annab igal aastal välja ligipääsetava linna tiitlit.

Ligipääsetavuse rakkerühm

2019. aastal loodi ligipääsetavuse rakkerühm. Rakkerühma eesmärk oli töötada välja ettepanekud ja meetmed, mis toetaksid ligipääsetavuse tagamist nii avalikus kui ka erasektoris. Meetmed hõlmavad uue loodava keskkonna ligipääsetavuse tagamist, olemasoleva keskkonna ligipääsetavuse parandamist ning teemakohase ühiskondliku teadlikkuse ja suutlikkuse suurendamist füüsilise ja infotehnoloogilise keskkonna ning teenuste kujundajate seas.

Rakkerühma töösse olid kaasatud eri ministeeriumid, riigiasutused ning kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori esindajad. Rakkerühma kokkukutsumise ja koordineerimise eest vastutas riigikantselei.

Loe lähemalt Ligipääsetavuse rakkerühmast EPIKoja ajakiri Sinuga digiajakirjast.

Ligipääsetavuse tagamise juhendid ja tugimaterjalid

▶ Veebi ligipääsetavus

Täispikk artikkel EPIKoja kodulehel (klikitav)

Kontoll-loend ligipääsetavuse tarbeks (Turismisektori veebide ligipääsetavuse filtrid ja kontroll-loend)

Veebi sisu juurdepääsetavussuunised (Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1)

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) rakendusjuhised (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

Juhendmaterjal Ligipääsetavus-kasutajatest lähtuv veeb (Trinidad Consulting OÜ, 2011)

▶ Keskkond ja füüsiline ligipääsetavus

▶ Kommunikatsioon ja sündmuste korraldamine

▶ Ligipääsetavus seadusandluses ja rakendusaktides

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus “Veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse nõuded ning ligipääsetavust kirjeldava teabe avaldamise kord”

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus “Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”

Ligipääsetavuse tagamise juhendid ja tugimaterjalid

Ligipääsetavuse info Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel.

Illustratsioon: vasakul olev mees sirvib infot tahvelarvutist ning paremal olev ratastoolikasutaja näitab käega infotahvlil olevale ringile.
ÜLES